พิมพ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักกิจการนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ ระดับ ปวช.3 ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยฯ โดยมีนายอำนาจ อ้วนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะหลากหลายและเป็นคนดีศรีสังคม เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ทางการบริหารด้านภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การสร้างทีมงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคคล และเพื่อนำพาตนเองและองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยมีวิทยากรพิเศษ ว่าที่ รต.หญิง สุกฤษ จิรศักดิ์ วิทยากรอาวุโส บริษัทปัญญธารา ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ " 11 Leadership " ให้กับนักเรียนกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 257 คน 

 

cr : รูปกิจกรรม สำนักกิจการนักเรียน