เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง" โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อประชาชน วิทยาลัยได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันการติดเชื้ออย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร


จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 535 คน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวขอบคุณต่อคณะวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้และการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัดปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการสอนการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองได้ก็เป็นการช่วยลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเขื้อไวรัสโควิด-19ได้อีกทางหนึ่งด้วย .