เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ฝ่ายพัฒนาวิชาการ นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมบุคลากรสำนักวิชาการ (Functional Course) ประจำไตรมาสที่ 1 ปีการศึกษา 2563  "หลักสูตร Google Classroom for Education ห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้" การเสริมสร้างทักษะและการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ช่วยนักเรียนและครูในการจัดระเบียบงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง จาก The S Curve Company Limited ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้