เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคงานซ่อมนาฬิกา โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมหารือ ระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างเทคนิคงานซ่อมนาฬิกา  ซึ่งนับเป็นหลักสูตรที่สอนเรื่องช่างเทคนิคงานซ่อมนาฬิกาแบบครบวงจร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความเหมาะสมตามมาตรฐานอาชีพและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

โดยนายวิเชียร เนียมน้อมกล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญของการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลักสูตรที่ สอนเรื่องช่างเทคนิคงานซ่อมนาฬิกาแบบครบวงจร ในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเหมาะสมตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของประเทศ อันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในปีการศึกษา 2564 ทางด้าน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งแรกและเป็นเรื่องใหม่ของวงการศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคนิคการซ่อมนาฬิกาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป .