9 กันยายน 2563  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เป็นจำนวนเงิน 15,332,000 บาท  โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ปัจจุบันมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 สถานศึกษา มีนักเรียนจำนวน 1,825 คน ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้เรียนจะมีรายได้ระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร  รวมถึงได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ คือ ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ในเวลาเดียวกัน  และได้รับประกันการมีงานทำจากสถานประกอบการคือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย