เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักความร่วมมือจัดสัมมนาโครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ จากสังกัด สอช. สังกัด สพฐ. และสังกัด กศน. จำนวน 120 สถานศึกษา    โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ประธานเปิดงานสัมมนา กล่าวมอบนโยบาย ทิศทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลังวิกฤติการณ์ COVID-19 ให้กับสถานศึกษาในความร่วมมือ และมอบรางวัล เชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รวมถึงสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีดีเยี่ยม ณ โรงแรมเบส เวสเทรินพลัสแวนด้าแกรนด์  แจ้งวัฒนะ

        ทางด้าน ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าโครงการนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้สร้างความร่วมมือและทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษาและร่วมมือกันจัดการศึกษา สายอาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ ทั้งยังรวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จำนวน 120 สถานศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. อยู่ในโครงการ จำนวน 8,535 คน ทั่วประเทศ