เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

ทางด้าน ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เนื่องจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้สร้างความร่วมมือและทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษาและร่วมมือกันจัดการศึกษา สายอาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ ทั้งยังรวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย