เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชน  ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะผู้พิพากษาสมทบจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้การต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯในพิธีมอบทุนการศึกษา ,การมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนายสุรชาติ วรศรัณย์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพที่มั่นคง และการมีทักษะในวิชาชีพการทำกาแฟเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง การอนุเคราะห์ช่วยเหลือกับภาครัฐนี้ทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าบริษัทซีพีออลลและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับกระทรวงยุติธรรมและศาลเยาวชนและครอบครัว

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส.ส่วนการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT : Panyapiwat Coffee Training Center) โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การทำกาแฟจาก Retailink เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งหลังจากการอบรมแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประกอบอาชีพหารายได้เสริมแก่ตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ส่วนชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มอบให้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น