เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และบุคลากรในการดูแลของกรมคุมประพฤติจังหวัดสงขลา โดยมีนายอโนชา เชี่ยวชล นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญพิเศษ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลากล่าวให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าบริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีนโยบายให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในสังกัดหน่วยงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรมคุมประพฤติ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน และมีทักษะวิชาชีพการทำกาแฟ

โดยมีคณะวิทยากรอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพการทำกาแฟ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT: Panyapiwat Training Coffee training Center) และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรมจากRetailink ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการประกอบอาชีพชงกาแฟหารายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนในระดับ ปวช.กับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ด้านนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ได้กล่าวขอบคุณในนามกระทรวงยุติธรรมที่บริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนภาครัฐในด้านการศึกษามาโดยตลอด ช่วยทำให้เด็กและเยาวชนได้ปรับตัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีความรับผิดชอบ รู้จักการวางแผนการดำเนินชีวิต เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา มีอาชีพที่มั่นคงก็จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ต่อไป