วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) โดยซื้อกิจการมาจากกรุงเทพเทคนิคนนท์ ในปี 2547 ตั้งเป็น บริษัทศึกษาภิวัฒน์ จำกัด ต่อมาโดยระเบียบของพระราชบัญญัติอาชีวเอกชน มีการเปลี่ยนระเบียบให้สามารถตั้งเป็นนิติบุคคลได้ จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2547 และเปิดรับนักเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา  ต่อมาในปี 2555ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนหมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

       โดยมีเจตนารมณ์ "เพื่อช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติในด้านการศึกษา" ในระยะแรกของการก่อตั้งมีวิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในการผลิตบุคลากร" ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย มุ่งเน้นความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่โรงเรียนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรกในประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี มีการต่อยอดและพัฒนาความรู้จากการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของเซเว่นอีเลฟเว่น 7-Eleven,Inc. และได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร