เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการนำเสนอผลงานโครงการ “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา “ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี2563 โดยในปีนี้ ผลงานเรื่อง “ ระบบโรงเรือนเพาะปลูกในครัวเรือนแบบอัตโนมัติไร้สาย “ ของนายไอยรา ใจเพชร นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรติดดาวระดับ 4 พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท

โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายเดชคฤทธิ์ สุขวัฒน์โชติ หัวหน้าภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ระบบโรงเรือนเพาะปลูกในครัวเรือนแบบอัตโนมัติไร้สายและส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลติดดาวระดับ 4 เป็นการสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯอีกครั้งหนึ่ง สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนาระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยผ่าน Smartphone โดยตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ ทำให้สามารถควบคุมระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยได้คงที่ ช่วยประหยัดน้ำ ลดต้นทุนค่าน้ำและปุ๋ย และนำไปใช้งานได้ผลดี สำหรับนายไอยรา ใจเพชร ได้รับการพิจารณาและสนับสนุนจากนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และขยันศึกษานวัตกรรมมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จนประสบความสําเร็จในครั้งนี้