เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 องค์กรด้านการศึกษา 3 แห่งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยด้วยโค้ดดิ้ง ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยนายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และนายวัฒนะ เผือกเสริฐ รองผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เปิดโครงการ CDG Code Their Dreams พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโค้ดดิ่ง สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์โดยมุ่งเน้นใน 3 ทักษะคือ ความคิดเชิงตรรกะ(logical thinking) การจัดการปัญหา(problem – solving) และความคิดสร้างสรรค์(creativity) นอกจากนี้ยังเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการการเรียนการสอนด้วยโค้ดดิ้งและทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆด้วย ซึ่งการพัฒนาสิ่งเหล่านี้สามารถจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนงานธุกิจได้จริง นำไปต่อยอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและยังเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้อีกทางหนึ่งด้วย .