เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการอบรมหลักสูตร TEACHING AND COACHING ทักษะการเป็นโค้ชที่จำเป็นสำหรับครูอาจารย์ รุ่นที่ 2 แก่ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  รวม 42 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) และ ALL Coaching Academy พร้อมด้วยทีมโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF