เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและผู้อำนวยการดับเพลิง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอพยพซ้อมหนีไฟประจำปี2563 โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยร่วมการฝึกซ้อมในทุกขั้นตอน โอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ กล่าวว่าวิทยาลัยมีนโยบายให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยในสถานศึกษา เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นจำนวนมาก การป้องกันและการเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ การซักซ้อมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายถนัดสิทธิ์ ปาละนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารระบบSHE บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และทีมวิทยากรอาวุโสจากฝ่ายอบรมฝึกซ้อมอัคคีภัยมาอบรมรวมทั้งทีมงานดับเพลิงจากเทศบาลนครนนทบุรีร่วมการซักซ้อม โดยวิทยากรได้บรรยายก่อนการซ้อมอพยพหนีไฟ จากนั้นเป็นการซ้อมอพยพหนีไฟในสถานการณ์จำลอง และสรุปผลการซ้อมอพยพหนีไฟ วิทยากรอบรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา , การอบรม , การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย , การดับเพลิง , การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ ในส่วนของอาคารสถานที่นั่นต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละ 2 เส้นทางซึ่งสามารถอพยพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที และสถานที่ประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ให้จัดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย