เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทย จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากคุณนิศารัตน์ พึ่งสังข์ เลขานุการมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทยพร้อมคณะ เป็นผู้มอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน 30 ทุน เพื่อใช้สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน