วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เดินทางเข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ

         และโอกาสนี้ ดร.ฉัชร์ภิมุกฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการความร่วมมือ การเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมแรงงานระดับฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ด้วย