8 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามของชาติไทยไว้ รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับศิษย์  อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน 

โดยกิจกรรมในพิธี  เริ่มด้วยตัวแทนนักเรียน กล่าวคำไหว้ครู  กล่าวคำปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นผู้แทนนักเรียนนำพวงมาลัยดอกไม้มาไหว้ครูผู้บริหารและครูฝึก ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู  จากนั้นประธานในพิธีเจิมอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบประกาศนียบัตรรางวัลเพชรปัญญาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติยอดเยี่ยม รวมถึงมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา