20 ตุลาคม 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคคลากรของวิทยาลัยฯมาอย่างต่อเนื่อง  ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ”  ให้กับคณะครู อาจารย์ และบุคคลากรของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย พิธีกร และผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆจากการอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียนของวิทยาลัย ,สำนักประสานรัฐกิจ  พร้อมร่วมเข้าฟังการบรรยาย  เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษา ทั้งเรื่องเทคนิคการจัดรายการประเภทต่างๆ และการสร้างสรรค์รายการในสื่อดิจิทัล รวมถึงกระบวนการคิดและสร้าง Content แบบมีคุณภาพที่ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย อีกทั้งเรื่องการมีบุคคลิกภาพที่ดีการใช้น้ำเสียง ขณะให้สัมภาษณ์อยู่หน้ากล้องอย่างมืออาชีพ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด