เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เป็นประธานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม วาระที่ประชุม เรื่องการเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคงานซ่อมนาฬิกา มติประชุมเห็นชอบในหลักการการใช้หลักสูตรดังกล่าว ให้นำเสนอบอร์ดคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไป