เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 คุณธันยพจน์ สายทองอินทร์ หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์ และ คุณรัชชานนท์ แสนทวีสุข รักษาการหัวหน้าแผนกกิจกรรม สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้นำคณะนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ พร้อมพวงมาลาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 โดยมีหน่วยงานต่างๆจากภาครัฐ เอกชนร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติไทยในหลายด้าน

อาทิ ทรงประกาศเลิกทาส , ทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดินโดยทรงปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของกรมต่างๆให้มีความทันสมัย ทางด้านการศึกษาทรงโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ,ด้านการศาล ทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพื่อรวบรวมศาลต่างๆให้มาขึ้นอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ด้านการคมนาคมได้โปรดเกล้าฯให้ขยายถนนและทรงสร้างถนนใหม่ๆ เช่น ถนนเยาวชน ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก ถนนดินสอและถนนบูรพา นอกจากนี้ยังเสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อนำแบบอย่างในด้านต่างๆมาปรับปรุงพัฒนาใช้ในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ