เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือมาใช้พัฒนาจิตใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ โดยเฉพาะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 7 Values และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวถึงความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาพัฒนาจิตใจว่า ในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมากจนละเลยต่อหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม วิทยาลัยฯจึงให้ความสำคัญต่อการดำรงตนของนักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักถึงความพอดี ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัวและสังคม และให้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมคือความกตัญญูกตเวที การรู้จักบุญคุณและตอนแทนอันเป็นหลักธรรมพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์เพื่อการดำรงอยู่อย่างปกติสุข ส่วนการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมนั้น เป็นหลักคำสอนสำคัญของศาสนา ได้แก่ โอวาทปาติโมกข์คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดี และการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น สังคมจะสงบร่มเย็นได้บุคคลในสังคมจึงต้องมี “คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม” อย่างสม่ำเสมอ