เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ได้ให้การต้อนรับ ดร.ยุวดี ไวทยะโชติ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและทีมงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT : Panyapiwat Coffee Training Center) ซึ่งเดินทางไปอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ส่วนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จ.นครปฐม

นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ให้การต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมทีมงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟที่เดินทางไปอบรมให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีอาชีพเสริมจนสามารถหารายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง การฝึกอบรมดังกล่าวทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับกาแฟ การใช้อุปกรณ์และการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนต่างๆ และได้รับการพัฒนาทักษะวิธีการชงกาแฟเมนูต่างๆได้ดีขึ้นจนสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง