เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อสารสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่13 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาสื่อสารสอนทางอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

โอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้นำคณะครูร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเปิดเผยว่าวิทยาลัยฯให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาตนเองคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อสารการสอนทางอาชีวศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระบบการเรียนการสอนโดยในปีนี้วิทยาลัยฯส่งผลงานนำเสนอได้รับรางวัลทั้งสิ้น 60 ผลงาน เป็นรางวัลผลงานวิจัยประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ ระดับดีเยี่ยม 1ผลงานคือ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Nearpod สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่1/2 ผลงานโดย น.ส.นฤมล บุญส่ง ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนรางวัลอื่นๆประกอบด้วยรางวัลระดับดีมาก จำนวน 19ผลงาน , ระดับดี จำนวน 24ผลงาน , ระดับผ่าน จำนวน 16ผลงาน และยังได้รับโล่รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมอีก 4 ผลงาน