เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมคณะผู้บริหารได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และผู้บริหารวิทยาลัยฯให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี2561

เป็นความร่วมมือเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาในความร่วมมือจังหวัดต่างๆ ผลการดำเนินการที่ผ่านมาช่วยให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษา มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ทางด้าน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่เป็นภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน ความร่วมมือจากวิทยาลัยฯยังมีส่วนช่วยเหลือกรมพินิจฯในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ กรมพินิจฯจึงสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทางด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวด้วยว่าวิทยาลัยฯให้ความสำคัญต่อสิทธิ ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคฝึกปฏิบัติงาน และการมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับสามารถสร้างรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง .