เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 PAT จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ ครบรอบ 16 ปี โดยได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน CAF-M คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ตลอดจนครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพร้อมเพียงกัน โดยได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดบัวขวัญพระอารามหลวง 9 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์(สวด)นพเคราะห์ เสริมมงคลแก่ผู้บริหาร ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "PAT : ที่มา เจตนารมย์ ด้วยรัก และความผูกพันในทัศนะของข้าพเจ้า ตลอดจนการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของประเทศไทยอีกด้วย