เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 บริษัท ซีพี ออลล์ ได้ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา พัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู (ACC) ,คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์  ,อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ PIM  และดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาคุณภาพ "คน" ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากร โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ศักยภาพ ผ่านการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากการฝึกงาน เพราะการฝึกงานคือชีวิตนักสู้และฝึกความอดทน และความมีระเบียบวินัยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริงอีกด้วย