เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ ฯ ขึ้นรับโล่ห์ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาดีเด่น โดยมีนายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบรางวัล จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามกุฎราชกุมารี ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก