เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ได้รับมอบหน้าที่จากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ให้ปฎิบัติหน้าที่แทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการศึกษา ระหว่าง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิสร. สินธุ์ประสงค์ นายกสมาคมฯ และ ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน เลขานุการ สมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคม และ ผู้บริหารและครู จำนวน 420 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้