เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ฝ่ายกิจกรรมสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพ” ระดับ ปวส.2 กลุ่ม B โดยมีนายอำนาจ อ้วนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายที่ดูเป็นระเบียบเสื้อผ้าหน้าผมที่สะอาดเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานและยังสามารถนำความรู้ไปปรับ และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสอนศิลปการแต่งหน้า MTI มาให้ความรู้เทคนิคการแต่งหน้าที่ถูกต้องอีกด้วย มีนักศึกษาเข้าร่วม 108 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์