9 ธ.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ นายเผดิม เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมคณะกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน 20 กว่าคน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จของวิทยาลัยฯ ในด้านสื่อสารองค์กร และวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยเล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้นแบบของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการดำเนินงานด้าน การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดแนวคิดในอันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิทยาลัยฯ และผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  พร้อมนำชมพื้นที่ภายในวิทยาลัย อาทิ ห้องส่งสัญญาณการสอนทางไกล, ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง ,และห้องกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT) เป็นต้น  ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก