15 ธันวาคม 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมลงนามในโครงการ "เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ" โดยสนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การ เรียนปัญญาภิวัฒน์ภูมิภาค พร้อมด้วยนายฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ อาคารธาราพัทยา จังหวัดชลบุรี 

นายวิเชียร กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บมจ.ซีพี ออลล์  ที่ให้โอกาสกับเยาวชนไทยในการเรียนรู้วิชาการทางด้านธุรกิจค้าปลีก จึงได้เห็นตรงกันในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะเป็นไปในรูปแบบทวิภาคี  นักเรียนจะเรียนภาคทฤษฎี  สลับกับการฝึกอาชีพ  เป็นระยะเวลา 3 ปี  จนสำเร็จการศึกษา  นักเรียนจะมีรายได้ในระหว่างการฝึกอาชีพ  และได้รับการรับประกันการมีงานทำจาก บมจ. ซีพี ออลล์  เมื่อสำเร็จการศึกษา  และโอกาสพิเศษสุดในการเป็นเจ้าของร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น