8 มกราคม 2564 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ อ.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ อ.วัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เข้าพบ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และดร.นิติ นาชิต รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 และหารือความคืบหน้าของหลักสูตรเทคนิควิทยาการนาฬิกา ที่พร้อมจะเปิดสำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

       โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ได้เผยว่า เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักเรียน เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับความต้องการอย่างสูงในวงการตลาดนาฬิกาหรู พร้อมทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชมในหลักสูตรดังกล่าว และได้ให้กำลังใจในการทำงานกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ