เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล เข้าพบ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 และหารือเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนนักศึกษา รวมถึงมาตราการป้องกันโควิด 19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกันอย่างเคร่งครัด ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี

โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานศึกษา ว่าทางวิทยาลัยได้มีการวางมาตรการตามแนวทางของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online เน้นดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทุกคน  และขอให้นักเรียน นักศึกษา ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกันอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติที่ทางวิทยาลัยได้วางไว้