เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบนายณัฐวุฒิ มหาวิไล Senior Vice President - People Management บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการทดสอบฝีมือแรงงานทางด้านช่างไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน)