เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความมือ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เข้าพบคุณบุญชัย แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท สุวรรณชาด จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และคุณยงวิช รัตนโชติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้บริหารงานร้านโกลเด้นเพลส ณ ร้านโกลเด้นเพลส สาขาชวนชม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการมีงานทำ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์