วันที่ 28 มกราคม 2564 คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านประสานกิจการสัมพันธ์ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักพัฒนาสังคม คุณสุนทรี ศรีชนะชัยโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักสร้างสรรค์สื่อโสตทัศน์ คุณเกษม ตั้งทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักประสานกิจการสังคม และพลตรี ดร.ธิติ ติณสูลานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เข้าร่วมประชุมหารือกับ อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในด้านความร่วมมือต่างๆ ของธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยกัน และกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการหารือกันถึงความร่วมมือในอนาคตในการจัดหลักสูตร และเปิดรับทุนจากหน่วยงานภายในเครือฯ ด้วยกัน และจากหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงความก้าวหน้าของหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุ และการประชาสัมพันธ์งานกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุม 111 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์