เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คุณชมพูนุท วีรวัฒนกุมพะ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณสุภาวดี อิสวานิช ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด ผู้บริหารธุรกิจ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เนื่องด้วยการหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา ความเป็นไปได้ที่วิทยาลัยฯ จะจัดการศึกษาร่วมกับ โลตัส ในลักษณะทวิภาคีในอนาคต ในการนี้ได้มีการหารือด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง และได้เยี่ยมชมห้องส่งออกอากาศทางไกล รวมถึงห้องปฏิบัติการค้าปลีกเซเว่น อีเลฟเว่น จำลองอีกด้วย