เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ,นายศุภเลิศ บุญเย็น ,นายวัชระ เกษสำลี ,นายอำนาจ อ้วนเจริญ ,นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ,นายพรเทพ พลับนิ่ม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะทำงาน จำนวนอีก 2 คน ที่เดินทางมาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จของวิทยาลัยฯ โดยเล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้นแบบของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการดำเนินงานด้าน บริหารจัดการครู และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนา องค์กรและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักของวิทยาลัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  พร้อมนำชมพื้นที่ภายในวิทยาลัย อาทิ ห้องส่งสัญญาณการสอนทางไกล, ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง ,เป็นต้น  ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชม