เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไป โดยเป็นทุนการศึกษา ระดับปวช.และปวส. จำนวน 6,574 ทุน รวม 83 ล้านบาท ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 47,115 ทุน รวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 1,184 ล้านบาท มีนักเรียนจบไปแล้วกว่า 17,000 คน ซึ่งทุกคนจบแล้วได้งานทำ 100 เปอร์เซ็นต์  ซีพี ออลล์  จึงมุ่งมั่นสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ สู่สังคม และพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายด้านการตอบแทนสังคมของบริษัท คือ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ณ ชั้น 24 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์