เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เข้าพบคุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณปราโมทย์ พวงสำลี รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจการค้าในประเทศ คุณกฤษฏิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล คุณมาตาปีย์ อินทระหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการมีงานทำ ตามนโยบายการขยายความร่วมมือในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมการตลาด อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 21