18 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ คุณรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายธำรงค์ สว่างเดือน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี และคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ นางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ,ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ ,นายศุภเลิศ บุญเย็น  นายวัชระ เกษสำลี ,นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ,นายอำนาจ อ้วนเจริญ ,นายเคน นพรัตน์ ,นางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในงานนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ"โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ" พร้อมนำชมพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ อาทิ ห้องส่งสัญญาณการสอนทางไกล, ห้องปฏิบัติการค้าปลีกเซเว่น อีเลฟเว่น จำลอง และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ กาแฟ P-COT เป็นต้น  ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชม