วันที่ 26 มีนาคม 2564 นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าพบสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา ในการเปิดห้องเรียนขงจื่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาทักษะทางด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาจีนและการสื่อสารกับลูกค้าภายในร้าน 7-11 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน และเป็นการยกระดับประสบการณ์ความรู้ของเยาวชนไทยสู่สังคมโลก