เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ นายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา นางสุจินดา หิรัญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียน จำนวน 30 คน โดยมีนางสาวอรกัญญา เปรมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และนางสาวสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการต้นกล้าไร้ถังโรงเรียนอนุบาลทับสะแก ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ “โรงเรียน Best Practice” ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ที่ได้ทั้งเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดและจัดการกับขยะอย่างยั่งยืนภายในวิทยาลัยฯและชุมชน

นายวิเชียร กล่าวว่า การที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะให้ชัดเจนขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนอนุบาลทับสะแกมีทั้งเรื่องการจัดการขยะ คัดแยกขยะ ลดจำนวนขยะ ทางวิทยาลัยฯ พร้อมขับเคลื่อนเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และพร้อมที่จะขยาย โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ให้กับนักเรียนและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศกลายเป็นสังคมไร้ขยะได้อย่างแน่นอน