เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คุมเข้มป้องกันโควิด-19 ทั้งบุคลากรและอาคารสถานที่เรียน นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงในขณะนี้ ทำให้ทุกฝ่ายวิตกกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในทุกพื้นที่ วิทยาลัยฯซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี จึงตระหนักถึงความสำคัญในการคุมเข้มมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันได้ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านแบบ Work From Home เต็มรูปแบบ ส่วนนักเรียน นักศึกษาให้เรียนในระบบออนไลน์ 100% สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ

นอกจากนี้ได้ดำเนินการให้บุคลากรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันทุกคน และให้บุคลากรหมั่นสังเกตอาการหรือสิ่งผิดปกติกับผู้ร่วมงาน หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้หยุดพักงานและรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที ด้านนายอิศรา ศศิสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไปกล่าวว่าอาคารสถานที่ตามจุดต่างๆ ถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ตลอดเวลา จึงได้ดำเนินการพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโดยจุดที่ทำการพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคคือ ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องน้ำ ลิฟต์โรงอาหาร โรงเก็บขยะ ที่จับประตูและราวบันไดตามชั้นต่างๆ ส่วนมาตรการสำคัญที่ยังคงเน้นย้ำกับบุคลากรคือการปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A คือ D-Distancing การเว้นระยะห่าง , M-Mask wearing การสวมใส่หน้ากากอนามัย , H-Hand washing การขยันล้างมือบ่อยๆ , T-Temperature 
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , T-Testing การตรวจเชื่อโควิด-19 และ A-Application Thaichana การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ