เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ประชุมหารือร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ,นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และนางสาวกนกอร ทิพยพรกุล ผู้ดูแลหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและแนวทางความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเด็ก เยาวชนและบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าความร่วมมือนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพ มีงานทำแก่เด็กและเยาวชนในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมซึ่งที่ผ่านมาได้รับเด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ กล่าวว่าปัจจุบันวิชาชีพการทำกาแฟและอาหารได้รับความสนใจมากขึ้นตามลำดับ เด็กและเยาวชนสามารถอบรมฝึกวิชาชีพจนออกไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ทางหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่พร้อมให้การสนับสนุนโครงการของกรมคุมประพฤติในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและการบริหารจัดการเพื่อให้เด็ก เยาวชน ข้าราชการ และผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพได้ต่อไป โอกาสนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารซีพีออลล์ที่ให้การสนับสนุนโครงการการส่งเสริมอาชีพ มีส่วนช่วยให้เด็ก เยาวชนและผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้มีวิชาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะการเป็นคนดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ส่วนรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานในรายละเอียดเพื่อดำเนินการให้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบของทางราชการต่อไป