19 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 Antigen Test Kid (ATK)ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการร้าน7-Eleven โดยการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kid (ATK)วันนี้ดำเนินการพร้อมกับที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสถานศึกษาในความร่วมมือของวิทยาลัยฯ โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ กล่าวว่า ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดตรวจคัดกรองATK

ครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งขออนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี , สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ การดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK ได้แก่ การจัดตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของศูนย์ปฏิบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัด การตรวจคัดกรอง ATK จึงช่วยสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และพ่อแม่ ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้