เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ นางสาวสาวิตรี งามเมืองปัก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 และการคัดกรอง Antigen Test Kid (ATK) ของนักเรียน นักศึกษาที่เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการร้าน 7-eleven โดยมีนายเผชิญ สุขปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวินัย สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , นางสาวนิชนันท์ ทรงรัตนขจร ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษมและเภสัชกรหน่วยงานExtraของ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายเผชิญ สุขปัญญา กล่าวว่าศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทุกศูนย์ให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของผู้บริหารวิทยาลัยฯ ส่วนการตรวจคัดกรอง ATK แก่นักเรียน นักศึกษาที่พร้อมจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ และผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษาที่ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีความปลอดภัย การดำเนินงานในครั้งนี้ยังได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ได้แก่ สถานที่คับแคบแออัด , การจัดสรรเวลาและจำนวนนักเรียน นักศึกษา ให้เหมาะสมกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ทางด้านนางสาวสาวิตรี งามเมืองปัก ได้กล่าวชมเชยมาตรการป้องกันโควิด-19ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม ที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทั้งการดูแลบุคลากร อาคารสถานที่ อย่างไรก็ตามขอให้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่ D-Distancing การเว้นระยะห่าง M- Mask wearing การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H-Hand washing การล้างมือบ่อยๆ T-Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิ T- Testing การตรวจเชื่อโควิด-19 และ A-Application Thaichana การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ