เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19ได้ส่งผลให้เกิดแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำงานในรูปแบบการทำงานที่บ้าน (Work From Home) วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนา อบรมบุคลากรเป็นแบบออนไลน์ หรือ Learning from home ผ่านระบบplatform- Thai MOOC ซึ่งสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Thailand Massive Open Online course) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ในส่วนของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ใช้ระบบ All Perform ซึ่งเป็นระบบการตั้งเป้าหมายและรายงานผลแบบออนไลน์ โดยผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามKPI และทำการประเมินรวมถึงFeedback ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานได้อีกด้วย ผลการติดตามบุคลากรที่ปฏิบัติงาน WFH ที่ผ่านมาได้ผลดีเป็นที่น่าพึงพอใจ

ด้านนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล กล่าวว่าวิทยาลัยฯให้ความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรทุกระดับหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงมากได้จัดระบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และให้บุคลากร WFH เต็ม100% ทั้งนี้สำนักทรัพยากรบุคคลได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้3แนวทางคือ Policy เป็นการปรับหลักสูตรตามนโยบายและกลยุทธ์แผนงานประจำปี , Basic course เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเติบโตอย่างเหมาะสม และFunctional เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน และจากการติดตามประเมินผลพบว่าบุคลากรให้ความร่วมมือปฏิบัติงานได้ดี สามารถปฏิบัติงานได้ในลักษณะ Anytime Anywhere คืออยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติงานได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง