เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมผู้บริหารประชุมชี้แจงขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000บาทครบถ้วนทุกราย วิทยาลัยฯจึงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับสิทธิ์ตามระบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินให้นักเรียน นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน5วัน ด้านนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ได้ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้อมูลส่วนบุคคลและการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการแนบเอกสารประกอบผ่านระบบ google form เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำระเบียบปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผ่านทางบัญชีธนาคารโดยสถานศึกษาจัดให้มีการรับ-ส่งหลักฐานการรับเงินด้วยวิธีการต่างๆที่ถูกต้อง จากนั้นวิทยาลัยฯรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 5วันทำการหลังจากการจ่ายเงินให้นักเรียน นักศึกษา เรียบร้อยแล้ว