วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. อาคารราชวัลลภ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เดินทางเข้ามอบกระเช้าเพื่อร่วมแสดงความยินดี กับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตร จ.ขอนแก่น หนึ่งในสถานศึกษาในความร่วมมือของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ที่ร่วมมือกันส่งเสริมและให้โอกาสทางด้านการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเวลา 9.00 น. ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับนายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้  คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมพูดคุยถึงข้อมูลทางการศึกษาของวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มการศึกษาอื่นๆ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนไปพร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมแรงงานระดับฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ อาทิ หลักสูตรเทคนิควิทยาการนาฬิกา เป็นต้น โดยนักเรียนนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีอาชีพ มีงานทำอย่างต่อเนื่อง มีรายได้มั่นคง สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ”